Provođenje ovrhe – predmet i svota ovrhe

 

Isprava na temelju koje se može plijeniti Do koje svote se može plijenti (propis) Što se plijeni (predmet ovrhe) Napomena
Pravomoćno rješenje o ovrsi suda ili javnog bilježnika Suglasnost o zapljeni (administrativna zabrana radnika) 3.642,66 kn
(5.464,00 × 2 / 3)
Čl. 92 Ovršnog zakona
Plaća Naknada plaće Druga stalna novčana primanja Svota od 5.464,00kn je prosječna neto plaća koja se primjenjuje u 2013.
Ako je plaća niža od tog iznosa osnovica za utrvđivanje je 1/3 plaće radnika (ovršenika)
Pravomoćno rješenje o ovrsi poreznog tijela Od 01.06.2013. 2.984,78,00 (svota minimalne plaće)
Čl.142 Općeg poreznog zakona
Plaća S plaćom izjednačena primanja
Pravomoćna sudska odluka (kojom se nalaže obveza uzdržavanja vlastite djece) 1.366,00
(5.464,00 : 4)
Čl. 232.a Obiteljskog zakona
Plaća roditelja Druga stalna novčana primanja roditelja

 

 

Otpremnine prema zakonu o radu i prema poreznim propisima

 

Tek.br. Raskid ugovora o radu Pravo na otpremninu Pravo na otpremninu prema Zakonu o radu – Čl. 119 (nakon dvije godine neprekinutog rada) Mogućnost neoporezive isplate prema poreznim propisima
1. Poslovno uvjetovani otkaz Pravo radnika na otpremninu određuje se kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, internim aktima poslodavca te Zakonom o radu Najmanje: OTPREMNIMA ZA SVAKU NAVRŠENU GODINU RADA = 1/3 prosječne bruto plaće ostvarene u posljednja tri mjeseca prije prekida radnog odnosa
Najviše: Prosječna bruto plaća ostvarena u posljednja tri mjeseca prije prekida radnog odnosa x 6
Do visine 6.400,00 kn za svaku godinu neprekinutog staža kod istok poslodavca
(Čl. 13. St. 2.t.21. Pravilnika o porezu na dohodak
2. Osobno uvjetovani otkaz
3. Osobno uvjetovani otkaz zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, a nakon završenog liječenja ne bude vraćen na posao pravo na otpremninu ostvaruje u najmanje dvostrukoj svoti koja bi mu inače pripadala. To pravo ostvaruje samo ako nije prethodno neopravdano odbio zaposlenje na ponuđenim poslovima (Čl. 89 Zakona o radu) Do visine 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca (Čl. 13.st.2.t.21. Pravilnika o porezu na dohodak)
4. Odlazak u mirovinu Najviše do 8.000,00 kn (Čl.13.st.2.t.20. Pravilnika o porezu na dohodak
5. Sporazumni raskid ugovora Svota koja se isplaćuje u cijelosti podliježe plaćanju poreza i doprinosa u skladu s primicima koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada